jendza

102 teksty – auto­rem jest jen­dza.

I gra­do­bi­cie można przet­rwać, gdy w per­spek­ty­wie słońce. 

aforyzm
zebrał 8 fiszek • 26 grudnia 2014, 22:27

To że są gor­si nie oz­nacza jeszcze, że jest dobrze. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 3 października 2014, 00:36

* * *

Choć skóra już daw­no pomarszczona
Idą bli­ziut­ko, przy so­bie, dłoń w dłoni
Idą ciut wol­niej niż jeszcze wczoraj
Nie spieszą się, świat już ich nie goni

Us­ta tak kiedyś na­miętne, gorące
Dziś poora­ne zmarszczkami
Ciągną do siebie, by [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 14 fiszek • 25 listopada 2011, 16:38

Miłość może być praw­dzi­wa,
ale nie jest prawdą. 

aforyzm
zebrał 59 fiszek • 11 lipca 2011, 16:08

Kiedy trud­no Ci dać miłość,
okaż cho­ciaż szacunek. 

myśl
zebrała 45 fiszek • 4 maja 2011, 08:52

Tęskno­ta rządzi się swoimi pra­wami,
początko­wo człowiek usycha z tęskno­ty,
a później ona sa­ma usycha i blaknie. 

myśl
zebrała 38 fiszek • 22 marca 2011, 19:42

Dom którego pragnę...

Dom które­go pragnę ma duże, piękne oczy
Nab­rzmiałe wzrusze­niem, zmiękczo­ne szczęścia łzą
Ot­warte na krzyw­dy blis­kich, ich małe potrzeby
Ciepło rodzin­ne znaj­dziesz zaglądając w źre­nic głąb

Dom które­go pragnę ma czułe, ciepłe dłonie
Zniszczo­ne od pra­cy, delikatne [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 20 fiszek • 21 marca 2011, 21:56

* * *

Nim przed życiem zdążę uciec
Nim się w środ­ku siebie zamknę
Nim odejdę gdzie mnie nie chcą
Uratuj…

Jeśli w drodze zgu­bię siebie
Inną ścieżką zechcę pobiec
Jeśli kiedyś będę inną
Trwaj…

Zaw­sze kiedy Cię zawiodę
Gdy spoj­rze­niem os­trym zranię
Cichym szep­tem błagać będę
Kochaj… 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 1 marca 2011, 15:43

Wycho­wana na reklamach,
nie miała oporów by "sprze­dać się tanio"... 

aforyzm
zebrał 63 fiszki • 21 lutego 2011, 17:33

Wy­pomi­nasz bliźniemu jed­no z przy­kazań
a sam łamiesz 9 pozostałych... 

myśl
zebrała 49 fiszek • 8 lutego 2011, 19:37

jendza

„Samurajem jestem. Kwiatem kur.. lotosu”

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

jendza

Użytkownicy
I J K
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

26 grudnia 2014, 22:27jendza do­dał no­wy tek­st I gra­do­bi­cie można przet­rwać, [...]

3 października 2014, 00:36jendza do­dał no­wy tek­st To że są gor­si [...]